Ewidencja obiektów noclegowych

Zgodnie z Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. Nr 223, poz. 238, z późn. zm.), przedsiębiorca zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w obiekcie nie będącym obiektem hotelarskim, powinien przed rozpoczęciem świadczenia usług zgłosić ten obiekt do ewidencji.

Na terenie Gminy Pińczów ewidencję tychże obiektów oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Pińczów.

Załącznik nr 1 - wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pół biwakowych na terenie Gminy Pińczów

Załącznik Nr 2 – opis obiektu ( pola biwakowego)

Załącznik Nr 3 - deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Pińczów

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Pińczów (formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 ).

Załączniki:

 1. Opis obiektu (formularz opisu stanowi załącznik nr 2 ).
 2. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych (załącznik nr 3 ).
 3. Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny
 4. NIP
 5. Kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 6. W przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną -oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie       danych osobowych (Dz.U. z 2019 r.       poz.1000 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podstawa prawna:

 1. Art. 35 ust. 1 pkt 2, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r.       poz. 238 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2166 z póź. zmianami).

Forma załatwienia: wpis do ewidencji

Termin załatwienia: do 7 dni od otrzymania wniosku

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie – 17 zł

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zobowiązany jest zgłaszać do ewidencji informacje o:

 1. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 2. uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez burmistrza do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
 3. zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 4. zmianie liczby miejsc noclegowych,
 5. oraz o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.

Pobierz: 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3