Dla przesiębiorcy

Komunikat Ministerstwa Gospodarki

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG” informujemy przedsiębiorców:

181473151231indeks

Ministerstwo Gospodarki otrzymuje szereg sygnałów oraz wniosków o interwencję, w związku z mnożącymi się w obrocie gospodarczym kolejnymi firmami „prowadzącymi rejestry”. Firmy te wykorzystują fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadząc działalność pod różnego rodzaju firmami zawierającymi określenia typu – Krajowy Rejestr Pracodawców, Rejestr Polskich Firm, Rejestr Polskich Podmiotów, Krajowy Rejestr Firm, Centralna Ewidencja i Rejestr itp. – kierują do zarejestrowanych w CEIDG przedsiębiorców korespondencję z wezwaniem do zapłaty. Treść wezwania wprowadza w błąd i sugeruje konieczność wpłaty określonej kwoty – w przedziale od 72 zł do 248 zł – na konto podmiotu, którego dane wynikają z załączonego przekazu pocztowego. Wpisani do CEIDG przedsiębiorcy zgłaszają skargi do Ministra Gospodarki w związku ze wspomnianym działem. Wielu przedsiębiorców, mimo zamieszczenia odpowiedniego ostrzeżenia na stronie internetowej CEIDG, nieświadomie dokonuje wpłat, ponieważ powoływanie się w treści pism na wpis do „Centralnego Rejestru” lub „Rejestru Polskich Podmiotów” stanowi silny czynnik motywacyjny dla przedsiębiorców i skłania ich do zapłaty żądanej kwoty.

Wszystkie tego typu sprawy są przez Ministerstwo Gospodarki przekazywane do właściwych prokuratur, ponieważ ww. działania mogą również odpowiadać znamionom przestępstwa, o którym mowa w art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego.

Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować, jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG.

Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne.

Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki.

Dotychczas odnotowano następujące nazwy „prywatnych” rejestrów:

  1. „Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców” Sp. z o.o., Ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;
  2. „Europejska Ewidencja i Informacja o Działalnościach Gospodarczych” EEIDG Sp. z o.o., Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa;
  3. „Ewidencja Działalności Gospodarczych” s.r.o. INF.DAT, Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa;
  4. „Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodarczych”, czyli FIRM.INFO Sp. z o.o., Ul. Ogrodowa 28/30 lok. 230, 00-896 Warszawa;
  5. „Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych”, czyli GALOR Sp. z o.o.
  6. „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” Rafał Nobis, Al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa;
  7. „Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych” Tomasz Zabilski, Ul. Piastowska ½, 48-300 Nysa;
  8. „Centralny Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej” Mariusz Sebastian Breczko Białystok;
  9. „Krajowa Ewidencja Informacji o Przedsiębiorcach”, Ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa;
  10. „Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach” Ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.”

Departament Handlu i Usług

Ministerstwo Gospodarki     

Nowe klasyfikacje PKD

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007), wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. 251 poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.), która zastąpiła dotychczasową Polską Klasyfikację Działalności z 2004 roku.

Zaświadczenia wydane przed 1 stycznia 2008 r. (oraz symbole PKD 2004) będą obowiązywały do dnia 31 grudnia 2009r., niemniej jednak od dnia 2 stycznia 2008r. przedsiębiorcy, którzy dokonują zgłoszenia jakichkolwiek zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zobowiązani są w ww. zgłoszeniu dokonać aktualizacji przedmiotu działalności zgodnie z nową klasyfikacją PKD 2007.

Oznaczenie przedmiotu działalności gospodarczej w zgłoszeniu do ewidencji polega na podaniu nazwy podklasy oraz pięcioznakowego kodu, składającego się z dużej litery alfabetu i czterech cyfr. 

Nowe kody można wyszukać na stronie Głównego Urzędu Statystycznego -http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm

Rejestracja jako płatnik VAT od 1 stycznia jest bezpłatna

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.