Archiwum

Powrót do listy aktualności

Zgłaszanie kandydatów na ławników 10.06.2019

 WYBORY ŁAWNIKÓW !!!
 INFORMUJEMY O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020-2023

Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.).

Na podstawie pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach Rada Miejska w Pińczowie winna wybrać:

1 ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Kielcach

2 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Pińczowie

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

            1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

            2)    jest nieskazitelnego charakteru;

            3)    ukończył 30 lat;

            4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

            5)    nie przekroczył 70 lat;

            6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

            7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Ławnikami nie mogą być:

            1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

            2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

            3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

            4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;

            5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;

            6)    duchowni;

            7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

            8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;

            9)    radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

                  1)  prezesi właściwych sądów;

              2)  stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

                3)  co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

            1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

            2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

            3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

            4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.357 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

            5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie
i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez dalszego biegu

Zgodnie z art. 162 § 7 usp - Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 162 § 7 usp - Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 usp - Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela Sekretarz Gminy w godzinach pracy.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Kancelarii  Urzędu Miejskiego w Pińczowie - w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 czerwca 2019 r.

Wyboru ławnika Rada Miejska dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2019 r.

Do dnia 31 października 2019 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentacją.