Archiwum

Powrót do listy aktualności

Z sesji Rady Miejskiej 13.06.2019

W dniu wczorajszym 12 czerwca 2019 r. w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury odbyła się sesja Rady Miejskiej w Pińczowie. Radni podjęli 20 uchwał w sprawie:

 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2018 rok.
 • zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok,
 • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2019 – 2035,
 • udzielenia dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie
 • udzielenia dotacji na prace konserwatorskie w kościele pw. św. Jana Chrzciciela
 • zmieniająca uchwałę Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pińczowskiemu na realizację remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Pińczów,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pińczowskiemu na realizację remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Pińczów. Na sesji radni zaakceptowali dofinansowanie w kwocie prawie 570 000, 00 zł na remont pięciu odcinków dróg powiatowych:

- „Remont drogi nr 0021T Chmielnik – Pińczów odc. m. Szarbków i Włochy dł. 3335 mb; w km 8+500 – 10+880 i w km 15+190 – 16+145”

- „Remont ciągu drogowego dróg powiatowych nr 0064T i 0073T Skrzypiów – Kozubów – Koniecmosty – Korczyn Stary odc. Skrzypiów – Młodzawy i Młodzawy – Kozubów dł. 4510 mb; w km 0+990 – 4+300 i w km 6+710 – 7+910 i odc. Kozubów – Chroberz dł. 4008 mb; w km 0+000 – 4+008”

- „Remont drogi nr 0070T Pasturka – Kowala – Krzyżanowice – Leszcze – Gacki – Zagość Skotniki, dł. 1000 mb; km 10+620 – 11+620”

- „Remont drogi nr 0070T Pasturka – Kowala – Krzyżanowice – Leszcze – Gacki Zagość – Skotniki, dł. 1200 mb; km 13+640 – 14+840”

- „Remont drogi nr 0085T Siesławice – Biniątki – Zagość, dł. 750 mb; km 4+100 – 4+850”

 • trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pińczów,
 • wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w Pińczowie i Gackach oraz określenia sezonu kąpielowego. Miejsca te zostaną wyznaczone na lewym brzegu zalewu pińczowskiego oraz w miejscowości Gacki na okres od 1 lipca do 31 lipca 2019 roku,
 • regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu nagród dla nauczycieli,
 • zmiany uchwały Nr XLII/371/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 • określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,
 • rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów,
 • określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Pińczów.
 • określenia wysokości wkładu własnego na realizację projektu w ramach Osi Priorytetowej „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 Europejski Fundusz Społeczny

sesja czerwiec 1

sesja czerwiec 2

sesja czerwiec 3

sesja czerwiec 4