Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sesja Rady Miejskiej 12.06.2019

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 26 czerwca 2019 roku /środa/ o godz. 10-tej w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ulicy Piłsudskiego 2 A.  

   Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr IX/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 12 czerwca 2019 r.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Pińczów za 2018 rok:

1) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów,

2) debata,

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów wotum zaufania.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pińczów za 2018 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów:

1) wystąpienie Skarbnika Gminy,

2) zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Pińczów za 2018 rok,

3) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów,

4) zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

5) dyskusja,

6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok,

7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

8. Interpelacje i zapytania radnych, informacje, komunikaty i wolne wnioski.

9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.