Archiwum

Powrót do listy aktualności

Dofinansowanie dla Gminy Pińczów projektu "Nowe otwarcie" 13.06.2019

Gmina Pińczów przystępuje do realizacji projektu „Nowe otwarcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 Europejski Fundusz Społeczny, oś priorytetowa „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, działanie 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie”. Projekt został opracowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie, a jego realizacją będzie się zajmował MGOPS w partnerstwie z SIDROM Sp. z o.o.

Przystępując do projektu Gmina Pińczów na cały okres realizacji tj. lata 2019 – 2021 otrzyma dofinansowanie projektu w wysokości 845 126, 93 zł, a wkład własny wynosić będzie 153 685, 20 zł.

Głównym celem projektu będzie wzrost aktywności społecznej i zawodowej u 30 osób (25 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 30.09.2021 r. zapewniając im kompleksowe podejście poprzez zastosowanie elementów aktywnej integracji, organizacje kursów zawodowych, staży co podniesie ich możliwości i szanse na rynku pracy. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz walka z ubóstwem są jednym z najważniejszych celów polityki społecznej, dlatego w projekcie właśnie ten cel będzie realizowany. Na terenie gminy Pińczów projekt będzie obejmował wsparciem mieszkańców gminy, którzy korzystają z pomocy OPS. Będą to osoby w wieku aktywności zawodowej z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym oraz 1 osoba z wyższym. Główne działania to poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe, poradnictwo psychologiczne grupowe, kursy zawodowe skierowane do wszystkich uczestników projektu oraz staże zawodowe skierowane do wyłonionej grupy uczestników.

 

mops